Eertwegh van den, Petronella


Categories :

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER

Petronella wilhelmina van den Eertwegh

Echtgenoot van
Gerbrand Fust

Geboren te Leveroy (Limburg), overIeden te Zaandijk in den ouderdom van 51 Jaar den 31 sten december 1890 na voorzien te zijn van de H.H. Sacrementen der stervenden, en den 5den Januari 1891 begraven op het R.K. Kerkhof der Parochie.

De zoetste vertroosting, die de christen vrouw in het graf medeneemt is het getuigenis, dat zij eene zorgzame echtgenoote. eene teedere en liefdevolle moeder Is geweest, die aan hare kinderen degelijke beginselen en christelijke deugden tot erfenis achterlaat.
H. Franc, van Sales.

En gij (geliefde kinderen) eert uwen vader uit geheel uw hart en vergeet de zuchten uwer moeder niet. Gedenkt dat gij alles aan hen verschuldigd zijt, en geeft hun terug naar hetgeen zij te geschonken hebben. Eccl. VII : 29. 30.

Ik smeek u allen hij onzen Heer Jesus Christus en bij de liefde des H. Geestes, dat gij mij in uwe gebeden tot God te hulp komt. Rom. XV : 30.

onze Vader.Wees gegroet.

Zij ruste in vrede