kapelaan Schmitz verlaat Leveroy


Voor enige dagen verliet onze beminde kapelaan. de weleerw. hoor H. J. H. Schmitz onze parochie om zich te Blitterswijk te vestigen. Ongaarne zag men hem van hier vertrekken den ijverigen priester, den talentvollen redenaar, don hartelijken vriend vooral van zieken en bedrukten. Moge hij in zijne nieuwe standpaats even zegenrijk werkzaam zijn als hier en daar dezelfde genegenheid verwerven als hij hij ons genoot.

Tags: