Breukers, Joseph


Categories :

J. M. J. B.
Bid voor de ziel van zaliger den

Eerw. Broeder Modestus,
(Joseph Breukers),

Religieus der Abdij Sint Remij, Rochefort.
Geboren te Leveroij . . .                          19 Maart 1846.
Gekleed te Achel                                    14 Mei 1876.
Doet zijne simpele beloften                      1 Juni 1878.
Doet zijne solemneele beloften              14 Juni 1881.
Naar Sint Remy vertrokken                    28 October 1891.
Aldaar overleden                                    24 September 1905

Gij hebt mijne zuchten in vreugde veranderd; Gij hebt mijn boetekleed verscheurd en mij met vreugde omgeven, opdat ik te midden mijner glorie Uwe lofzangen zinge. (Ps. XXIX 12, 13).

Hij was een voorbeeld voor zijne medebroeders in woorden, omgang, in werkzaamheid en liefde.

(I Tim. IV, 12).

O Maria, zoo menigmaal heb ik U aangeroepen, uw beeld versierd: moge ik U spoedig aanschouwen in den hemel. (St. Germanus).

Geliefde Medebroeders, mijn grootste troost welke ik op dit oogenblik geniet is, steeds den dood voor oogen gehouden te hebben. Nu ben ik bereid!

(Woorden van den dierbaren afgestorvene).

Dierbare Moeder, beminde Broeders en Zusters, ik sterf, maar mijne liefde voor U sterft niet; ik zal U eens wederzien in het vaderland, waar ik U een plaats bereid. (S. Gatharina v. S.)

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afiaat).

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.