Breukers, Christianus


Jezus + Maria + Jozef.

Bid voor de Ziel van Zaliger

Christianus Breukers,

echtgenoot van
Helena VERMEULEN,

Geboren te Leveroy. den 10 Maart 1854,
en plotseling in den Heer overleden te Kelpen (parochie Eli) den 6 Mei 1904.

De vreugde van ons hart is in droefheid veranderd, onze ziel is in smarten gedompeld en tranen verduisteren onze oogen.

Doch gelijk het den Heer behaagd – heeft, is het geschied. De naarn des Heeren zij gezegend  Job I.

Hij was een godvruchtige en zorgvuldige huisvader en mocht in waarheid en met volle vertrouwen zeggen: gedenk, o Heer, hoe ik in oprechtheid des harten voor U gewandeld heb en mij beijverd te doen, wat behagelijk is in Uwe oogen
ISai XXXVIII. 3.

Maria vereerde hij als zijne Moeder op Haar stelde hij een onbegrensd vertrouwen.Gelukkig hij die leeft en sterft onder Maria’s bescherming.Al werd hij dan ook door den dood overvallen toch mogen wij met allen grond hopen en verwachten, dat hij in Christus vrede dit aardsche tranendal verlaten heeft om bezit te gaan nemen van de onvergankelijke kroon des hemels

Daarom, beminde echtgenoote, veelgeliefde kinderen en verdere familieleden, weent niet als zij die geen hoop hebben, maar bidt voor mij, opdat ik spoedig rustte in vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 dagen afl.

Zoet hart van Jezus wees mijne liefde,

300 dagen. afl.

Categories :