Coolen, Peter


Categories :

JESUS +MARIA + JOSEPH.

De ouderdom is een eerekroon. Wanneer zij op do wegen der gerechtigheid gevonden wordt. Prov. XIV V 31,

Bid voor de ziel van zaliger den heer

PETER JOHANNES COOLEN

echtgenoot van wijlen
Mej. Catharina Scheijven

Die geboren te Neeritter den 29 October 1823, godvruchtig in den Heer ontslapen is te Loveroy den 1 Maart 1901, na voorzien te zijn met de HH.
Sacramenten der stervenden en deelachtig te zijn geweest aan den gunsten van den Jubilé-aflaat.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die God vreesde en het kwaad vluchtte (Job 1)

Hij wandelde voor den Heer in waarheid en deugd (Is 38) en bedrog was in heM niet te vinden (Job 1) en daarom was hij bemind bij God en de menschen en zal zijn aandenken in zegening blijven. Ecc. 45 1

De rechtvaardige, die “in eenvoudigheid wandelt, zal gezegend zijn in zijne nakomelingen. V ” Prov. 20 7

Kinderen treurt niet gelijk zij, die geene hoop hebben, maar bidt voor mij, vooral gij Mijn zoon, wees mijner indachtig In offerande dor H Mis, opdat, mijne ziel weldra gereinigd van de minste vlek

RUSTE IN VREDE

Zoete Harten Van Jezus en Maria, wees mijne toevlucht. 300 d afl.