Caris, Lambertus Hubertus


Categories :

Ter liefde van Jezus wordt in het H. Misoffer der Eerw. Geestelijken, in de gebeden en JET. communis der familie, vrienden en parochianen aanbevolen de ziel van zaliger

den Weleerw. Heer

Lambertus, Hubertus Caris,

geboren te Nederweert den 26 Februari. …… . 1823.
Priester gewijd te Roermond ……………………… 1848.
Kapelaan benoemd te venloo……………………… 1848.
Kapelaan benoemd te Broekhuizenvorst………..1855.
Pastoor te Leveroy den 5 April . …………………. 1868.

en aldaar, gesterkt door de h. h. Sacramenten der stervenden, zacht en kalm in den Heer ontslapen den 9 Juni 1892

Bedeeld met schoone gaven naar geest en hart, heeft de dierbare overledene van af zijne jeugd de wijsheid gezocht en er zijn lust in gevonden.

(Eccli. 18-20.)

Mijne geliefden, gij weet hoe ik van den eersten dag, waarop ik in uw midden gekomen ben, met u heb omgegaan, hoe ik niet nagelaten heb u te verkondigen, hetgeen u heilzaam was. Gedenkt hoe ik in waarheid en met een oprecht gemoed gewandeld heb… Ik beveel u nu aan God en smeek u door onzen Heere Jezus Christus en bij de liefde des Heiligen Geestes, dat gij) mij bij staat door uwe gebeden voor mij tot God (Ad Rom. XV. 30.)

Zalig de mensch die zijn sterfuur steeds voor oogen heeft. (Thom. v. Kempen.)

HIJ was een uitmuntend dienaar van de Onbevlekte Maagd Maria, op haar stelde hij zijn vertrouwen, op haar was zijne hoop gevestigd; daarom was hij gelukkig te leven en te sterven onder Maria’s hoede.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. aft.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. /300 d. aft,)